Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

  • Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürülecek çalışmaları denetler,
  • Derneğin çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini ve tutulması zorunlu olan defter, hesap ve kayıtlarını mevzuata, dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler,
  • Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre derneği bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler, denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar,
  • Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.